”Arbetsmiljö är inget någon gör ensam, det gör alla tillsammans”

Ca Lo Partner erbjuder rådgivning och föreläsningar om hur man bygger fungerande verksamhetssystem för en trygg arbetsmiljö och högt säkerhetstänk hos medarbetarna i vardagen.

Företagsledningen ska skapa rutiner och tillsätta resurser för att styra och kontrollera sin verksamhet och därmed följa lagstiftning kring arbetsmiljö, krishantering och säkerhet för medarbetarna.
Du kan få rådgivning men även praktisk hjälp på olika nivåer i organisationen för att skapa struktur och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Enkelt kan man säga att det inte enbart handlar om rutiner i ett verksamhetssystem utan att hela organisationen känner till det och förändrar sitt beteende för trygghet och säkerhet i det vardagliga arbetet.

Rådgivning rörande arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsgivare, ansvarig för arbetsmiljöfrågor, skyddsombud med flera har ett stort ansvar för en sund och tillförlitlig arbetsmiljö och säkerhetskultur som ska genomsyra hela organisationen. Bra och säker arbetsmiljö skapar högsta ledningen, arbetsledare, chefer och medarbetare tillsammans, det vill säga väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Som rådgivare kan Ca Lo Partner göra en genomlysning för att verifiera eller säkerställa att gällande lagstiftning och föreskrifter följs i er verksamhet samt att resurser, kompetens, arbetsmiljöutbildningar, säkerhet och krishantering fungerar tillfredsställande.

Föreläsningar och utbildning kring lagstiftning, arbetsmiljö och internt säkerhetsarbete

Lagstiftningen, tolkningar och praktisk tillämpning av förordningar och föreskrifter kring arbetsmiljö, elsäkerhet, krishantering, etc kräver en engagerad och kunnig ledning, kompetenta och medvetna medarbetare. Lösningen är satsningar på föreläsningar och utbildningar för att öka kompetensen, öva inom något område eller kontinuerlig utbildning av nuvarande och nya medarbetare.

Ca Lo Partner erbjuder skräddarsydda, personliga och lättsamma föreläsningar samt utbildningar som gör det nödvändiga och ibland tunga arbetsmiljöarbetet mer inspirerande och roligt.

Stöd i projektledning

Med mångårig erfarenhet av stora infrastrukturella projekt inom teknisk infrastruktur och krisberedskap erbjuds även projektledning. Söker du ingenjören som har stor förmåga att ha ”helikopterperspektivet” och väljer att låta andra studera de tekniska detaljerna så kan Ca Lo Partner ta rollen som inhyrd projektledare för ditt projekt, vara en stödresurs vid oväntad sjukdom eller resursbrist i den egna organisationen.